GRUPPELIVSORDNINGER

Som ansat i Kriminalforsorgen og medlem af Fængselsforbundet, er du omfattet af gruppelivsordninger.


Tjenestemænd er omfattet af to gruppelivsordninger. Den ene via Fængselsforbundet. Den anden via Kriminalforsorgen/Fiskeristyrelsen.

Transportbetjente og institutionsmedarbejdere er også omfattet af to gruppelivsordninger. Den ene via Fængselsforbundet og den anden via Sampension.

Der er altså i alt tre gruppelivsordninger på forbundets område.

1) GRUPPELIVSFORSIKRING VIA FÆNGSELSFORBUNDET
Fængselsforbundet har en gruppelivsordning i Forenede Gruppeliv (89067), der gælder for samtlige medlemmer under 70 år. Dødsfaldssummen er aktuelt 150.000 kroner.

PRÆMIE
Præmien til gruppelivsordningen trækkes i lønnen hver måned som en del af forbundskontingentet. Præmien er ikke fradragsberettiget.

Gruppelivsforsikringen er en kollektiv livsforsikring uden opsparing – det vil sige en risikoforsikring, hvor
forsikringssummen alene udbetales, hvis den forsikrede dør i forsikringsperioden. Det er uden betydning om døden skyldes ulykke eller sygdom. Forsikringen gælder både i og uden for arbejdstiden og dækker over hele verden.

BEGUNSTIGELSESERKLÆRING
Aftalen åbner mulighed for, at vore medlemmer selv kan bestemme, om forsikringssummen skal tilfalde andre end de nærmeste pårørende. Dette skal ske ved, at der udarbejdes en skriftlig erklæring, der entydigt giver oplysninger om den/de begunstigedes data. Særligbegunstigelseserklæring kan udfyldes ved at logge på Forenede Gruppelivs hjemmeside.

UDBETALING
Forsikringssummen udbetales ved et medlems død til de nærmeste pårørende eller den/de personer, som forsikrede har indsat som særligt begunstiget. Forsikringssummen er ved udbetaling fritaget for indkomstskat, men der skal svares boafgift i henhold til lovgivningen. Du kan læse mere om boafgift på Forenede Gruppelivs hjemmeside

PRÆMIEFRITAGELSE
Bliver et medlem afskediget på grund af mindst 2/3 nedsættelse af erhvervsevnen kan der ydes præmiefridækning i indtil tre år. Ansøgning skal indsendes til Forende Gruppeliv via hjemmesiden fg.dk sammen med afskedsbrev og seneste lønseddel.

2) GRUPPELIVSFORSIKRING VIA ARBEJDSGIVER
Tjenestemænd i Kriminalforsorgen og Fiskeristyrelsen er dækket af en gruppelivsforsikring via arbejdsgiveren (85034).

Forsikringssummen, der kommer til udbetaling, hvis tjenestemanden dør i forsikringstiden er 425.000 kroner.

Efterlader et gruppemedlem ved sin død børn under 24 år, udbetales yderligere 30.000 kroner for hvert
barn. Der udbetales endvidere et beløb 150.000 kroner ved visse kritiske sygdomme. Hvis medlemmets barn/børn under 18 år får en af de i forsikringsbetingelserne nævnte kritiske sygdomme er der en dækning på 50.000 kroner.

Se forsikringsoversigten

3) GRUPPELIVSFORSIKRING VIA SAMPENSION
Institutionsmedarbejdere og transportbetjente er dækket af deres pensionsordning med gruppelivsforsikring i Sampension. Der udbetales:

  • 600.000 kr. ved dødsfald i forsikringstiden. Udbetalingen sker til ’nærmeste pårørende’, medmindre medlemmet oplyser til Sampension, at udbetaling skal ske til andre.
  • 100.000 kr. for visse kritiske sygdomme.
  • 50.000 kr., hvis medlemmet børn under 18 år, får stillet diagnose ved kritisk sygdom, eller dør.
  • 20% af løn ved tilkendelse af offentlig førtidspension. (I ordninger oprettet før 1. juni 2021, kan medlemmer over 50 år have lavere dækning). Der udbetales også 150.000 – det halve ved ressourceforløb eller jobafklaring.

Du kan hent Sampensions app via sampension.dk. Det giver et samlet billede af økonomien ved pensionering, overblik over forsikringer og adgang til flere selvbetjeningsløsninger.

Medlemmer der ansættes i fleksjob, har pensionsordning uden forsikringsdækninger. Arbejdsgiver indbetaler da til gruppeliv (85034) – se ovenfor for Tjenestemænd i Kriminalforsorgen og Fiskeristyrelsen.

Kontakt Sampension på 77 55 62 50, hvis du vil vide mere.


https://www.fg.dk/