Udtalelse

Hovedbestyrelsen anbefaler et ja til overenskomsten for 2015-2018.


Hovedbestyrelsen anbefaler medlemmerne at stemme for overenskomsten.

Hovedbestyrelsen har den 24. februar 2015 behandlet overenskomstresultatet for statens ca. 185.000 medarbejdere og anbefaler medlemmerne at stemme for overenskomsten.

Hovedbestyrelsen lægger afgørende vægt på, at det lykkedes at sikre reallønnen – og med stor sandsynlighed også sikre et løft i reallønnen. Det var et centralt krav, at flest mulige penge skulle gå til generelle lønstigninger, så der kunne sikres den bedst mulige lønudvikling for den enkelte.

Med generelle lønstigninger på 4,5 pct. og en skønnet inflation på 3,8 pct. bliver forbundets hovedkrav indfriet. Forliget giver de største lønstigninger siden 2008 og forventes at give en fængselsbetjent i gennemsnit ca. 1.000 kr. mere i løn om måneden.

Hertil kommer en årlig skønnet reststigning på 0,7 pct. for statens medarbejdere. Der er som en del af reststigningen plads til lokal lønudvikling (f.eks. Ny løn). Det betyder, at arbejdsgiverens samlede udgift til løn bliver 6,6 pct.

Samtidig sikrer forliget, at vi er på niveau med og følger den private lønudvikling. Tornen i buketten er, at der som noget nyt indføres et privatlønsværn, der betyder, at de statslige lønninger efterreguleres med 100 pct., hvis statens lønninger stiger mere end de private. Det skyldes, at lønudviklingen i staten siden 2008 har været højere end i den private sektor.

Alligevel er det lykkedes, at videreføre reguleringsordningen, men i ændret form. Den ændrede form betyder, at der fremover kun sker udmøntning, når de statslige lønninger er steget mindre end lønningerne i den private sektor. Ordningen suspenderes midlertidigt i 2015.

På trods af, at næsten alle pengene gik til generelle lønstigninger, blev der også i perioden afsat ca. 14 mio. kr. til projekterne Parterne styrker det lokale samarbejde og Fælles indsats for et godt psykisk arbejdsmiljø. Og mere end 57 mio. kr. til kompetenceudvikling.

Desuden hæves ATP-bidraget med 168 kr. pr. 1. januar 2016. Den forhøjede sats betyder, at det årlige bidrag til ATP samlet bliver 3.408 kr. Arbejdsgiver betaler totredjedel af bidraget.

Endnu en uges forældreorlov med fuld løn blev i forliget øremærket fædre. Det betyder, at faderen (samt medmor/adoptanter) er sikret mindst 9 ugers barsel med løn. Det er en udvidelse af 6-6-6 modellen, hvor faderens andel udvides til 7 uger.

Med lønstigninger i OK 11 på 1,31 pct. og OK 13 på 0,41 pct. og fortsat økonomisk krise, lav vækst og lav inflation, er det hovedbestyrelsens vurdering, at det ikke er realistisk at skaffe et bedre resultat ved forlis og eventuelt konflikt. Derfor anbefaler hovedbestyrelsen medlemmerne at stemme ja.