20.04.2024

Randers Arrest er ramt af nedskæringer

Huset er propfyldt. Alligevel er der skåret 20 procent på bemandingen i Randers Arrest. Det rammer både sikkerhed og arbejdsdrift.  

Det hed sig tidligere, at der ikke må spares på bemandingen i Kriminalforsorgens sikkerhedsklasse 2-huse.

Arresthusene i Randers, Århus, Køge og Helsingør spiller nemlig en vigtig rolle i bandeindsatsen, fordi de er gearet til at tage sig af konfliktsøgende indsatte, som ikke kan sidde i mindre arresthuse og fængsler.

Det var årsagen til, at der blev afsat ekstra bemanding til arresthusene i seneste flerårsaftale.

De økonomiske trængsler i Område Midt- og Nordjylland betyder dog, at Randers Arrest er blevet ramt af besparelser.

Hvor der for to år siden var 103 timer dagligt til rådighed, er der nu kun 83 timer. Først blev en værkmester skåret væk, og siden blev der fjernet 12 timer på den daglige betjentdækning.

Reelt set har man fjernet en sikkerhedspost i arresthuset. Det betyder, at vi er ringere bemandet, end da vi blev bygget om til kategori-2-hus. Ideen var vel, at sikkerheden skulle styrkes – ikke forringes?

Fængselsbetjent Bjørn Heiselberg

Den dag, hvor fagbladet besøger arresthuset, ligger belægget på 119 procent. Der er egentlig kun plads til 43 indsatte, men i dag er der 51. Det kan kun lade sig gøre ved at benytte sig af dobbeltbelæg og inddrage alle ledige lokaler, herunder behandler- og kondirum.

Aftenen før bladets besøg har ledelsen ellers kørt indsatte til Sjælland for at få plads, fortæller Fængselsforbundets tillidsrepræsentant, Christian Bonczyk.

”Men da de kom tilbage fra transporten, var cellerne optaget igen. Lige så snart det rygtes, at vi har en ledig plads, så bliver vi kimet ned,” siger han.

Tillidsrepræsentanten mener, at nedskæringer rammer meget uheldigt i den nuværende situation: ”Vi troede, at vi var friholdt for besparelser, fordi vi havde fået bandemidler til at opnormere sikkerheden. Derfor er vi skuffede over, at vi er blevet nødt til at skære i vagterne på vores bandeafsnit,” siger Christian Bonczyk.

Nedskæringer betyder, at man må låse de indsatte inde længere tid på deres celler, og at der er skåret ned på motionstimer og besøgstimer.

Lige nu er det ren brandslukning. Vi har mange fanger – og der mangler mandskab. Vi har ikke haft et personalemøde siden marts 2019. Det er simpelthen ikke muligt at gennemføre.

Fængselsbetjent Bettina

Værkmester skåret væk
Arresthuset har midlertidigt fået ekstra bemanding om natten, men det skyldes det høje belæg: ”Vi har vi fået ekstra timer, fordi huset er overfyldt, men det har ikke noget med vores grundnormering at gøre. De timer forsvinder, hvis belægget falder igen,” siger Christian Bonczyk.

Samtidig er der skåret en værkmester væk, så huset er gået fra to værkmestre til en. Og det er ifølge Christian Bonczyk både et problem for arbejdsdrift og sikkerhed.

Nu kan vi kun beskæftige halvdelen af de indsatte i forhold til tidligere på værkstedet, og vores sikkerhedsdækning forringes samtidig, når arbejdsdriften ikke fungerer på fuld kraft, siger han.

Vi fik stillet i udsigt, at vores ledige værkmesterstilling ville blive genbesat, men man valgte i stedet at sløjfe stillingen helt. Nu er jeg alene her på værkstedet. Det rammer både de indsatte, som ikke længere kan få et beskæftigelsestilbud og arresthusets produktion.

Værkmester Annette Bondi

Institutionschef: Forsvarlig reduktion
Institutionschef Per Thun Holst bekræfter, at årsagen til nedposteringen var dårlig økonomi i område Midt- og Nordjylland i 2019.

”Der blev på den baggrund iværksat en del initiativer forankret i en besparelsesplan, som skulle løse denne udfordring,” siger han og fortsætter: “I Randers Arrest blev der nedlagt en værkmesterstilling samt en 12-timerspost.”

Han mener dog, personalereduktionen var sikkerhedsmæssig forsvarlig: ”Inden ændringerne sammenlignede vi sikkerhedsklasse 2-arresthusene i hele landet i forhold til antallet af poster/medarbejdere og foretog en sikkerhedsvurdering. Resultatet af undersøgelserne var, at det ville være sikkerhedsmæssigt forsvarligt at reducere bemandingen, og at arresthusene i sikkerhedsklasse 2 efterfølgende ville blive mere jævnbyrdige personalemæssigt.”

Per Thun Holst peger på, at den økonomiske situation nu er forbedret, men belægget er dog højt: ”Dette har givet anledning til at genvurdere bemandingen i Randers Arrest. Huset er indtil videre blevet opnormeret til niveauet før april 2020, hvor nedposteringen skete,” siger institutionschefen.

Christian Bonczyk er ikke enig i denne udlægning: ”Nedposteringen skete i 2019, hvor der blev skåret en værkmester væk. Den post er ikke kommet tilbage. Og de midlertidige timer, har vi jo fået på grund af overbelægget.”

I de 26 år hvor jeg har arbejdet i Kriminalforsorgen, har jeg aldrig oplevet en situation som nu. Huset er propfyldt. Vi har 51 indsatte, som deles om 5 toiletter. Både kondirum og behandlerrum er inddraget til indsatte.”

Fængselsbetjent Pia Hansen

Af Søren Gregersen