07.06.2024

Her er tiltagene mod mobiltelefoner i fængsler og arresthuse

Kriminalforsorgen indfører 21 tiltag for at for at komme mobiltelefoner til livs inde bag murene pr. 1. juni 2016. Tiltagene fokuserer på at forhindre indsmugling af mobiltelefoner, opdage allerede indsmuglede mobiler, at straffe besiddelse af mobiler hårdere og øge registrering og analysearbejdet af indsatserne. Herunder er hvert enkelt punkt:

Initiativer til styrkelse af indsatsen mod indsmugling af mobiltelefoner og andre ulovlige genstande:

1) Risiko- og analysebaseret håndtering af arrestanter, så fængslerne har den nødvendige viden om, at der foreligger en særlig situation. Det skal sikre, at Kriminalforsorgen kan tage særlige forholdsregler, når det kommer til adgangskontrol, visitation, fysisk placering og razziaer

2) Forsøg med kropsscannere i 5-6 lukkede fængsler og arresthuse.

3) Eksternt eftersyn af kriminalforsorgens retningslinjer, praksis og procedurer for adgangskontrol og sikringsniveauet i de enkelte fængsler og arresthuse, bl.a. i forhold til anvendelsen af teknisk udstyr og perimetersikring

4) Øget brug af overførsel og midlertidig udelukkelse fra fællesskab i sager om særlig alvorlig kriminalitet, hvis en arrestant har haft adgang til en mobiltelefon

5) Nye procedurer for dokumenthåndtering i kriminalforsorgen for at sikre, at alle relevante oplysninger om arrestanterne bliver indført i kriminalforsorgens sagsbehandlingssystem

6) Styrket myndighedssamarbejde, så kriminalforsorgen hele tiden er fuldt ud orienteret om, hvilke arrestanter der er i sag med hinanden.

Initiativer til styrkelse af indsatsen for at afsløre indsmuglede mobiltelefoner og andre ulovlige genstande:

7) Styrket myndighedssamarbejde, bl.a. ved nye retningslinjer for gensidig oriente-ring, herunder vedrørende kriminalforsorgens orientering af politiet og PET ved mistanke om ulovlig kommunikation og vedrørende politiets orientering af Kriminalforsorgen ved afslutning af aflytninger

8) Fordobling af antallet af razziaer (visitationsaktioner af f.eks. en hel institution eller afdeling med et større antal fængselsbetjente og typisk hunde) (fra 5 til 10 årligt)

9) Anvendelse af specialtrænede hunde, der kan opspore mobiltelefoner

10) Installering af nyt scanningsudstyr i fællesarealer og særligt sikrede celler målrettet personer, der er sigtet eller dømt for terror eller anden særlig alvorlig kriminalitet.

11) Skærpede retningslinjer for brug af visitationer (kropsvisitationer og gennemsøgning af celler), der skal resultere i hyppigere visitationer samt en mere effektiv udnyttelse af fængslernes og arresthusenes tekniske udstyr

12) Ekspertgruppe med eksterne eksperter, der skal undersøge tekniske løsninger, der skal hindre indsattes brug af mobiltelefoner (f.eks. jamming), og som hurtigt skal komme med en anbefaling til et eventuelt valg af en teknisk løsning

Skærpelse af sanktioner:

13) Automatisk disciplinærstraf for besiddelse af mobiltelefoner og andet kommunikationsudstyr

14) Tredobling af disciplinærstraffen (i førstegangstilfælde fra 5 til 15 dages strafcelle)

15) Fordobling af perioden med gentagelsesvirkning fra 6 til 12 måneder, dvs. at en ny overtrædelse inden for denne periode straffes hårdere

16) Automatisk udgangskarantæne til indsatte, der bliver taget med en mobiltelefon, dvs. at de f.eks. ikke kan besøge deres familie i en periode

17) Skærpelse af straffen ved besøgendes indsmugling af mobiltelefoner til indsatte (fra som udgangspunkt 7 dages betinget fængsel til som udgangspunkt 7 dages ubetinget fængsel)

18) Konsekvent begæring om isolationsfængsling, når en arrestant har været i besiddelse af en mobiltelefon, og en fornyet besiddelse kan bringe efterforskningen i fare

Det skal fremhæves i de administrative regler, at besiddelse mv. af en mobiltelefon skal indgå i forbindelse med vurdering af spørgsmålet om prøveløsladelse.

Øvrige initiativer:

20) Oversendelse til Folketingets Retsudvalg af kvartalsvise oversigter over konfiskerede mobiltelefoner i fængsler og arresthuse

21) Kriminalforsorgens mål- og resultatplan for 2016 ændres, så indsatsen mod mobiltelefoner indgår som et centralt element

Desuden har ministeren besluttet, at der skal laves et eksternt eftersyn af Kriminalforsorgens retningslinjer, praksis og procedurer for adgangskontrol og af de enkeltes institutioners sikringsniveau.