Forbundets organisation

Fængselsforbundet er bygget op efter fem formelle fem organer: Kongressen, hovedbestyrelsen, forbundsledelsen, forretningsudvalget og otte afdelinger.


KONGRESSEN: Fængselsforbundets øverste myndighed er kongressen med ca. 85 delegerede. Kongressen holder ordinært møde hvert fjerde år.

HOVEDBESTYRELSEN: Fængselsforbundets hovedbestyrelse – med 36 medlemmer – sætter den strategiske retning for forbundets arbejde.

FORBUNDSLEDELSEN: Forbundets forbundsledelse består af formanden og fire forbundssekretærer, og tager sig af den daglige ledelse af forbundet.

FORRETNINGSUDVALGET: Fængselsforbundets forretningsudvalg – med ti medlemmer – holder løbende møder, og koordinerer det løbende arbejde mellem afdelingerne og forbundskontoret.

AFDELINGER: Fængselsforbundets afdelinger består af de fire områdeafdelinger for Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark og Midt- og Nordjylland. Herudover er der en lederafdeling, en afdeling for Grønland og en afdeling for Fiskeridirektoratets tjenestemænd. Afdelingerne tager sig af sagsbehandlingen i de fleste medlemssager og forhandlinger på områdeniveau.

Fængselsforbundets nuværende organisation blev etableret i 2015. Baggrunden var Kriminalforsorgens nye struktur, hvor ansvar, opgaver og kompetencer blev samlet i fire områder.

Fængselsforbundets kongres besluttede at reorganisere forbundet, så organisationen kom i tråd med Kriminalforsorgens struktur. Både når det gælder samarbejdsudvalg og andre påvirkningskanaler. Med den nye organisation blev der samtidig etableret et ensartet serviceniveau, som sikrer høj kvalitet i sagsbehandlingen for alle medlemmer.