04.07.2024

Jeg undres…

I forbindelse med udmeldingen af ekstraordinær vederlagspakke på 35 millioner til fængselsbetjente, værkmestre, transportbetjente, enhedsledere samt enhedschefer i fængsler og arrester.

Ifølge punkt 9: “Fængselsbetjente der er ansat på et udslusningsfængsel, har mulighed for at få vederlag på 1.000,- kroner pr. måned, hvis man har vagter på et fængsel/arrest og i den forbindelse har 24 overarbejdstimer/mistet fridage pr. måned. De øvrige vederlag er de ikke omfattet af.”

Jeg tænkte at, hvad er nu det for noget? Er der nu blevet noget, der hedder A- og B-betjente, som har klientkontakt?

Alle pensioner i Kriminalforsorgen blev 1. juli 2022 omdøbt til udslusningsfængsler, og hvad jeg kan læse mig frem til, så er vederlagspakken gældende fra 1. august og frem til 31. december 2022, altså er mit tjenestested beskrevet som et fængsel, i den periode vederlagspakken er gældende.

Jeg er, som fængselsbetjent ansat på samme vilkår som de betjente, der er ansat i såvel åbne som lukkede fængsler. Jeg kan beordres tjeneste (var faktisk beordret i 6 måneder på anden matrikel fra november 2017 til april 2018). Jeg dækker også inddragede vagter i fængsler i egen institution. Jeg bidrager med dækning af vagter på Kværndrup Udslusningsfængsel, har i skrivende stund ca. 30-35 timers overarbejde pr. måned i år (vi har desværre været ramt af et par langtidssygemeldinger). Jeg har væsentlig mere klientkontakt/sagsbehandling end mange betjente, i de fængsler jeg kommer i. Klientsammensætningen er blevet markant mere krævende efter juli 2022, hvor vi nu skal rumme forvarings- og livstidsdømte, som i realiteten ikke kan indgå i en ordentlig udslusningsplan grundet vilkår i deres udstationering. Vi er efter juli 2022 gået fra at skulle beskæftige 3-6 hjemmegående klienter til at skulle rumme 10-14 hjemmegående. Dette til trods for at vi ikke har beskæftigelse på matriklen, udover havearbejde. Samt at vi heller ikke har hverken dagsocialrådgiver eller værkmestre.

Desværre har vi så til gengæld ikke den sikkerhed som i fængslerne, hvor man har diverse magtmidler samt overfaldsalarm. Her er vi primært kun to på vagt ad gangen og 19 afsonere.

På baggrund af ovenstående ønsker jeg, at komme i betragtning til fordeling af vederlagspakken, på lige fod med mine øvrige kollegaer.

Med venlig hilsen

Jesper Miller Bønneløkke, en vred, skuffet,
ikke værdsat fængselsbetjent på Kværndrup
Udslusningsfængsel


Kære Jesper

Tak for dit indlæg.

Det vil altid være en afgrænsning i forhold til lønaftaler. Den ekstra ordinære lønaftale, som Fængselsforbundet indgik i juli 2022, er meget målrettet.

Der er i fængsler og arrester et meget stort problem med fastholdelse af fængselsbetjente og dækning af ekstravagter. Derfor blev der indgået en aftale om at tilføre ekstra ressourcer til netop disse to typer institutioner.

Pensioner/udslusningsfængsler har ikke de samme udfordringer med fastholdelse og kan også rekruttere civile medarbejdere. De var derfor ikke omfattet af aftalen.

Det faktum, at pensioner pr. 1. august skiftede navn til udslusningsfængsler, gør ikke at de/I bliver omfattet af aftalen.

Som fængselsbetjent er der dele af aftalerne, du vil kunne komme i betragtning til. Forhøjelsen af erfaringstillægget efter fire år gælder også fængselsbetjente på udslusningsfængsler. Og som du selv beskriver, så vil du også kunne komme i betragtning til ekstra betaling for overarbejde, såfremt dit overarbejde er på et fængsel eller i et arresthus.

Fængselsforbundet vil gerne understrege, at der ikke er tale om A- og B-betjente. Der er tale om en lønaftale, som er aftalt for at afhjælpe et konkret problem. Derfor er de fleste af aftalens tillæg kun gældende, der hvor problemerne er størst.

Som direktøren skriver i sin nyhed omkring aftalen, så er de civile medarbejdere ikke omfattet af aftalen. Det betyder, at de af vores medlemmer der arbejder på områder, der også dækkes af civile medarbejdere, heller ikke er omfattet.

Det skyldes ikke, at deres/jeres arbejde ikke er værdsat, og I ikke er anerkendt. Men der er ikke økonomi til at løfte alle.

Fængselsforbundet anerkender det arbejde der lægges for dagen på vores udslusningsfængsler. Men det er ikke omfattet af de udfordringer, som ovenstående lønaftale skal forsøge at forbedre.

Med venlig hilsen
Erik Holmestad Larsen
Forbundssekretær