Lederne savner tid til at være ledere

Kriminalforsorgens uniformerede ledere oplever, at der er for få kollegaer til at løse opgaverne. For megen tid går med drift, administration og kontrol i stedet for egentlig ledelse.

Personalemanglen i fængsler og arresthuse er ikke bare et problem for de menige fængselsbetjente. Enhedschefer, enhedsledere, overvagtmestre, souschefer og andre ledere oplever også, at de skal løbe hurtigere og hurtigere for at få tingene til at hænge sammen.

Fængselsforbundet udsendte kort før jul et spørgeskema til alle uniformerede ledere i Kriminalforsorgen. Resultaterne tegner et bredt billede af ledernes arbejdsvilkår i øjeblikket.

Et af de helt overordnede pointer er, at lederne savner tid til at lede og fordele arbejdet. Andre opgaver fylder nemlig for meget.

I 86 procent af de 166 besvarelser peges der på, at driftsopgaverne fylder for meget. På samme måde svarer 84 procent, at de bruger mere tid på administrative opgaver end på ledelse.

En leder formulerer det på denne måde i undersøgelsens kommentarfelt: ”Det kan undre mig, at der skal bruges så mange ledertimer på driftsopgaver. Opgaver som i nogen grad kunne udføres af studentermedhjælpere. Det er jo ren registrering.”

En anden leder skriver: ”Jeg bruger alt for meget tid på driftsopgaver, registrering og kontrol.”

Mens en tredje skriver: ”Der er simpelthen alt for meget registrering. Lige fra sygefraværssamtaler til akutsamtaler med dokumentation.”

I gennemsnit vurderer lederne, at de bruger 29 procent af tiden på kontrolopgaver, 49 procent af tiden på driftsopgaver, mens kun 22 procent bruges til at udøve ledelse.

Den fordeling er udtryk for en forkert prioritering af ledernes tid. Det mener Henrik Thøgersen, der er forbundssekretær for lederne i Fængselsforbundet.

”Selvfølgelig skal vi løse et bredt spektrum af opgaver, men der er noget galt, når vi kun bruger en femtedel af tiden på egentlig ledelse. Vi drukner jo i bureaukrati,” siger han.

Hvordan er din arbejdstid fordelt? Lederne vurderer, at 78 procent af deres tid går med kontrol- og driftopgaver. Kun 22 procent af tiden bruges på egentlig ledelse. Kilde: Fængselsforbundets lederundersøgelse

Der mangler ledere
At lederne skal løbe hurtigt forklares ved, at der mangler ledere. I undersøgelsen svarer syv ud af ti, at der er for få ledere til at løse opgaverne.

En af målsætningerne med lederreformen i 2015 var netop at skære ned i antallet af ledere i Kriminalforsorgen. Men spørgsmålet er, om der er blevet skåret for hårdt. Det er der flere ledere, som giver udtryk for.

Eksempelvis formulerer en leder det på denne måde i undersøgelsen: ”Hvorfor tror man, at man rammer plet med antallet af ledere første gang, når man laver en stor reorganisering? I min institution er 40 procent af de uniformerede ledere forsvundet.”

Samtidig med, at der er indført færre ledelseslag, presses lederne også af det generelle personaleunderskud i Kriminalforsorgen. Der mangler i øjeblikket flere hundrede fængselsbetjente – og det mærker lederne. Flere påpeger i undersøgelsen, at de dagligt bruger uforholdsmæssigt meget tid på at dække vagter for de menige betjente.

Tilfredshed med jobbet
Alt er dog ikke negativt i ledernes optik. Et stort flertal – 81 procent – siger, at de er tilfredse med jobbet i enten høj eller nogen grad.

36 procent mener ligefrem, at de er mere tilfredse nu end for et år siden.

32 procent mener dog, at det forholder sig omvendt. En leder skriver: ”Umiddelbart er jeg tilfreds med mit arbejde, men hvis jeg stopper op og tænker nærmere over det, så er tilfredsheden udfordret af, at der ikke er anerkendelse af, at hverdagen fungerer trods massiv personalemangel. Der er i stedet fokus på, om visitationer er registreret rigtigt, om dato og unummer er skrevet i rigtig rækkefølge i handleplaner. Frem for at opgaven faktisk er løst.”

Henrik Thøgersen opfordrer Kriminalforsorgen til at blive langt bedre til at bakke lederne op: ”Jeg mener, at der er brug for mange initiativer for at forbedre ledernes muligheder for at løse deres opgaver. Man kan for eksempel uddelegere driftsopgaver til andre personalegrupper for at frigøre tid, lette arbejdsprocesserne og styrke lederne uddannelsesmæssigt,” siger forbundssekretæren.

 Undersøgelse af ledernes arbejdsvilkår
Fængselsforbundet udsendte i december 2018 et spørgeskema til alle medlemmer af forbundets lederafdeling. Resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres i dette og kommende fagblade.

Vi skal drive Kriminalforsorgen så professionelt som muligt

Af Søren Gregersen