Forhandlingerne om Ny Løn går snart i gang

Som tidligere år gennemføres forhandlingerne om Ny Løn i fjerde kvartal.

På Kriminalforsorgens intranet er der lagt information og
indstillingsblanket ud. Indstillingsblanketten kan også hentes her.

Rammen er endnu ikke kendt, men Fængselsforbundet har haft et møde med
direktøren, hvor vi sammen med de andre forhandlingsberettigede
organisationer udtrykte utilfredshed med processen og økonomien for de
årlige lønforhandlinger. De afsatte økonomiske rammer til Ny
Løn-forhandlinger er for små, og de genanvendelige engangsvederlag har
fyldt for meget.

Direktøren er indstillet på at fjerne det hidtidige fokus på en ligelig
fordeling af tillæg og engangsvederlag, således at Kriminalforsorgen i
år afsætter 75 pct. af den økonomiske ramme til faste tillæg.

Thorkild Fogde orienterede endvidere om, at økonomien til Ny Løn
finansieres gennem Finansministeriets årlige opskrivning via
PL-regulering (Pris- og Lønregulering), og at denne i indeværende år er
på 0,1 pct. Alt herover skal finansieres af egne midler. Det betyder
efter direktørens opfattelse, at rammen vil ligge mellem 0,1 pct. og
0,5 pct.

Fængselsforbundet har klart påpeget, at det er ledelsens ansvar at
sikre, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse. Forbundet
mener, at direktoratet udhuler vores mulighed for lønudvikling ved ikke
at spare op, så der reelt er flere penge at forhandle om.

Direktøren medgav, at vi er lavt lønnet, men han mente ikke, han kunne
skaffe flere penge lige nu. Han mener, vi må vente og se budgettet
efter den kommende flerårsaftale, før han vil love noget. Det er
forbundet naturligvis ikke enige i. Vi vil på vores side til gengæld
love, at vi vil kæmpe videre for de bedst mulige resultater til
medlemmerne.

Områdedirektørerne har forhandlingskompetencen på arbejdsgiversiden for
området, og forbundets fællestillidsrepræsentanter har modsvarende
forbundets forhandlingskompetence for løngrupperne 1 til 3 i områderne.
Områdedirektøren og fællestillidsrepræsentanten kan aftale lokalt at
uddelegere forhandlingskompetencen til institutioner i området.
Løngrupperne 5 til 7 forhandles af forbundssekretær Bente Benderska,
mens uniformeret personale i direktoratet forhandles centralt af
forbundet.

Hvordan kommer man i spil til et tillæg?
Ny Løn-forhandlingerne gennemføres mellem forbundets
tillidsrepræsentanter og arbejdsgiver i løbet af fjerde kvartal.

Forbundet aftalte forrige år med direktoratet, at der anvendes en
fælles blanket til indstilling om Ny Løn-tillæg. Indstillinger kan
derfor foregå på to måder. Enten ved en indstilling fra ledelsen eller
ved en indstilling til forbundets tillidsrepræsentanter. Alle
indstillinger bliver behandlet fortroligt.

Alle uniformerede ansatte kan lave en egen indstilling, hvis man ønsker
at komme i betragtning til årets lønforhandling, eller man kan
indstille kollegaer direkte til forbundets tillidsrepræsentanter.

Der sker først en prioritering på baggrund af de indsendte
indstillinger, dernæst en forhandling og til sidst en udmøntning.

Indstillingerne skal begrundes og kan eventuelt tage udgangspunkt i
medarbejderkravene, direktoratets udmeldte kriterier eller noget helt
tredje, som den enkelte synes kan kvalificere til mere i løn. Forbundet
ønsker dog at fremhæve, at Ny Løn ikke kun bør anses som et
skulderklap, men også anvendes med henblik på at give en reel
lønudvikling. Vi ønsker derfor lønsamtaler med reelle begrundelser til
de medarbejdere, som inden for de seneste 3-4 år ikke er kommet i
betragtning til lønforbedringer, da alle bør have en forventning om
lønforbedring.

Der kan indstilles til henholdsvis kvalifikationstillæg, rekrutterings-
og fastholdelsestillæg, funktionstillæg, engangsvederlag, oprykning fra
løngruppe 2 til 3 samt ændringer af medarbejderens pensionsforhold.

Forbundet prioriterer varige tillæg.

Bedste hilsner

Forbundssekretær Rene Larsen