Stor indsats af Dansk Fængselsforbunds medlemmer

Stor indsats af Dansk Fængselsforbunds medlemmer

De voldsomme uroligheder, der i den senere tid har fundet sted
på Nørrebro i København, men også andre steder i landet, har
betydet, at der er kommet et stort pres på landets fængsler og
arresthuse.

Mange personer (både danske og udenlandske statsborgere) er
blevet anholdt af politiet og antallet af varetægtsarrestanter
har været stærkt stigende. Det har medført kapacitetsproblemer
i Kriminalforsorgen og der har været arbejdet på højtryk med at
flytte indsatte, oprette dobbeltbelæg og skabe pladser til de
varetægtsfængslede.

Dansk Fængselsforbunds medlemmer har ydet en stor ekstraindsats
og medvirket til at få situationen klaret på en yderst
tilfredsstillende måde.

Dansk Fængselsforbund skal hermed give udtryk for sin
anerkendelse og rette en stor ros til vore medlemmer, der har
været parate til at deltage i løsningen af de problemer i
Kriminalforsorgen, som er fulgt i kølvandet på
urolighederne. Vi er meget tilfredse med den måde hvorpå vores
medlemmer – også i denne situation – har medvirket til at
løse en vigtig samfundsmæssig opgave.

Kim Østerbye
Forbundsformand