Respektpakke med fokus på vold og afsoning

Blå blok vil gøre noget ved volden mod offentlig ansatte og de mange udeblivelser fra afsoning. Det er hovedelementerne i den respektpakke, som regeringen netop har fremlagt sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative.

Pakken indeholder:

Skærpet straf ved udeblivelser fra afsoning
I dag er der 42,7 procent, der udebliver fra afsoning. Partierne vil derfor:

  • Øge brugen af udeblivelsesdomme.
  • Gøre udeblivelser fra afsoning strafbart og indføre bødestraf.
  • Indføre straksafsoning for dømte, som tidligere er udeblevet fra afsoning.
  • Give Kriminalforsorgen adgang til e-indkomstregistret med henblik på at tjekke, om en kommende indsat modtager sociale ydelser, så det sikres, at der ikke udbetales sociale ydelser til personer, som ikke møder op til afsoningen.
  • Indføre sms-beskeder om retsmøder, så tiltalte ikke kan undskylde sin manglende tilstedeværelse til et retsmøde med en forglemmelse.

Vold mod offentligt ansatte
Antallet af anmeldelser af vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste er næsten tredoblet på 20 år. I Kriminalforsorgen sker der i gennemsnit et overfald hver dag. Partierne vil derfor:

  • Skærpe straffen i sager, hvor der udøves vold eller trusler mod personer i offentlig tjeneste, når overgrebet sker i fritiden som følge af den på gældendes tjeneste, ved at lægge en tredjedel oven i det nuværende strafniveau.
  • Lade indirekte trusler over for personer i offentlig tjeneste – f.eks. trusler fremsat gennem tredjemand såsom en kollega eller et familiemedlem, på internettet, på sociale medier eller i pressen – være omfattet af straffelovens særlige bestemmelse om vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste.
  • Fastslå i straffeloven, at det er en strafskærpende omstændighed, at kriminalitet har baggrund i den forurettedes eller dennes nærmestes udførelse af offentlig tjeneste.
  • Skærpe straffen for fornærmelig tiltale af personer i offentlig tjeneste, så udgangspunktet fremover bliver en bødestraf på mindst 5.000 kr. mod i dag 3.000 kr.
  • Bede anklagemyndigheden om at have øget fokus på at føre sager, hvor personer i offentlig tjeneste groft og uretmæssigt hænges ud for at have begået ulovligheder, der kan koste dem deres job.

Desuden indeholder pakken:

Optøjer i det offentlige rum:
Partierne vil skærpe kursen over for optøjer. De vil blandt andet indføre et kollektivt erstatningsansvar mod anstiftere af optøjer – uanset om man kan identificere de personer, som har forvoldt skaden.

Læs mere om pakken her.