Ny undersøgelse: Fængselsbetjente bruger meget tid på sagsbehandling og de savner uddannelse i opgaven

Det uniformerede personale i Kriminalforsorgen bruger en markant andel af deres arbejdstid på at udfylde skemaer og rapporter i forbindelse med sagsbehandling for de indsatte. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Fængselsforbundets medlemmer udfyldte i foråret 2016. Læs hovedresultaterne fra rapporten herunder eller læs hele rapporten: her.

—————————————————————————————————————-

TIDSFORBRUG: HVER FJERDE BRUGER MERE END TRE TIMER PÅ HVER VAGT
Undersøgelsen viser, at 23 procent af fængselsbetjentene bruger mere end tre timer dagligt på administrativ sagsbehandling, 40 procent bruger mellem en og tre timer mens 37 procent bruger mindre end en time. Der er er dog forskel fra institution til institution. Tidsforbruget er størst i Kriminalforsorgens åbne afdelinger. Her bruger betjentene i snit 144 minutter. Til sammenligning bruger betjentene 105 minutter i de lukkede afdelinger.

udklip40pct

—————————————————————————————————————-

TIDSBEHOV: SEKS UD AF TI MANGLER TID TIL OPGAVEN
Samtidig med at sagsbehandlingen er en tidsrøver, oplever de fleste betjente, at de mangler tid til at udføre opgaven. Mere end seks ud af ti svarer, at de i ringe grad eller i meget ringe grad har den nødvendige tid til at løse opgaven. Resten – det vil sige cirka fire ud af ti – finder tiden til opgaverne bag skrivebordet passende.udkliptilfredsstillende—————————————————————————————————————-

FAGLIGE FORUDSÆTNINGER: FIRE UD AF TI FØLER SIG UKVALIFICERET TIL OPGAVEN
En stor andel af fængselsbetjentene føler ikke, at de er godt nok kvalificeret til at udføre sagsbehandlingen. Hele 43 procent svarer, at de i ringe grad eller i meget ringe grad føler sig fagligt rustet til at løse deres administrative sagsbehandlingsopgaver tilfredsstillende. Omvendt føler 57 procent, at de i høj grad eller i meget høj grad er rustet til sagsbehandlingen.udklipfagligtrustet

—————————————————————————————————————-

VURDERING AF VÆRDIEN: TO UD AF TRE VURDERER VÆRDIEN LAVT
Giver det mening at bruge mange ressourcer på administrativ sagsbehandling? Dette spørgsmål er Fængselsforbundets medlemmer også blevet spurgt om i undersøgelsen. Et flertal siger nej. 66 procent vurderer, at den administrative sagsbehandling i ringe grad eller i meget ringe grad er meningsfyldt i forhold til de indsattes resocialisering. Kun fire procent vurderer, at sagsbehandlingsarbejdet i meget høj grad er meningsfyldt.udklipresoc

—————————————————————————————————————-

VURDERING I RELATION TIL SIKKERHED: HVER ANDEN VURDERER, AT DE ADMINISTRATIVE OPGAVER GÅR UD OVER SIKKERHEDEN
En stor andel af Fængselsforbundets medlemmer mener, at sagsbehandlingsopgaverne fylder så meget, at det går ud over den dynamiske sikkerhed. 55 procent svarer i undersøgelsen, at de administrative opgaveri meget høj grad eller i høj grad går ud over den dynamiske sikkerhed på afdelingen. 32 procent svarer, at det påvirker sikkerheden i ringe grad. Mens kun 13 procent mener, at sikkerheden påvirkes i meget ringe grad.udklipdynasik—————————————————————————————————————

DATAINDSAMLING
Spørgeskemaet er besvaret af 648 medlemmer af Fængselsforbundet, hvilket svarer til godt 20 procent af forbundets cirka 3.200 medlemmer.

Godt 92 procent af respondenterne i undersøgelsen arbejder som menige fængselsbetjente eller værkmestre i Kriminalforsorgens værksteder. Fordelt på institutioner arbejder 68 procent i fængsler og 24 procent i arresthuse. De resterende otte procent fordeler sig på Kriminalforsorgens pensioner, rejsehold eller et af de fire områdekontorer samt medarbejdere i fodlænkeordningen.

Læs mere i rapporten her.