Kriminalforsorgen indfører whistleblowerordning 1. marts

Fra og med i morgen bliver det muligt anonymt at videregive oplysninger, hvis man har kendskab til kritisable forhold i Kriminalforsorgen.

Fængselsforbundet er dog bekymret for den måde, ordningen er indrettet på. Det er nemlig direktoratet, som vurderer, de henvendelser som kommer ind.

“Hvis det skulle være en ægte whistleblowerordning, så burde sagerne behandles af en uafhængig myndighed, for at undgå tvivl om sagerne behandles uvildigt,” siger forbundets stedfortrædende formand Bo Yde Sørensen.

“Som ordningen er indrettet, risikerer vi, at det er den lille mand på gulvet, som bliver genstand for ordningen. Mens overordnede problemstillinger ikke blive taget op.”

Grundlæggende mener han, at kritik af arbejdsforhold i fængsler og arresthuse bør kunne fremsiges åbent uden frygt for repressalier.

“Vi har et udmærket HR-spor med direkte, daglig kommunikation på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at det fortsat er den primære kommunikationsvej for kritik.”


FAKTA OM DEN NYE ORDNING
Whistleblowerordningen kan bruges, hvis man bliver opmærksom på alvorlige forhold som for eksempel:

  • Strafbare forhold: Fx overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler og underslæb.
  • Grove overtrædelser af lovgivningen: Fx lovgivningen om magtanvendelse.
  • Grove overtrædelser af interne retningslinjer: Fx regler om tjenesterejser og gaver.
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen: Fx grov chikane.

Hvordan gør man?
Du kan sende dine oplysninger anonymt via et it-system, der er placeret hos en ekstern leverandør. It-systemet sender automatisk en mail til koncernledelse og kommunikation i Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Sekretaritatet i direktoratet vurderer derefter, om der er grundlag for en egentlig behandling af sagen. Er der behov for flere oplysninger, kan de sende opklarende spørgsmål til afsenderen gennem samme it-system. Det gælder også til anonyme, da whistlebloweren gennem it-systemet får en kode, så han eller hun ikke behøver at afgive sine kontaktoplysninger.

Hvad sker der så?
Er der grundlag for videre undersøgelser og vurdering af eventuelle disciplinære sanktioner eller politianmeldelse, går indberetningerne videre til den relevante chef eller direktør.

Hvor godt er whistlebloweren beskyttet?
Whistleblowere bør kunne benytte ordningen uden at frygte for ansættelsesretlige eller andre sanktioner.

Hvis du som whistleblower ikke oplyser din identitet, vil Kriminalforsogen betragte og behandle dig som anonym. Hvis du oplyser din identitet, kan Kriminalforsorgen ikke garantere din anonymitet.

Whistlebloweren kan ikke bruge ordningen til at unddrage sig eventuelle sanktioner for strafbare forhold, som vedkommende selv har forårsaget.

Kan indsatte benytte ordningen?
Nej, ordningen kan kun bruges af ansatte i Kriminalforsorgen og ansatte hos samarbejdspartnere (for eksempel leverandører).

Sådan ser sagsgangen ud: