Hvordan vil du styrke Kriminalforsorgen, retsordfører?

Vi har spurgt de nye retsordførere, hvad de vil arbejde for at forbedre i de kommende år.

ROSA LUND, ENHEDSLISTEN
”De sidste års overdrevne fokus på strengere straffe har givet Kriminalforsorgen store udfordringer. Jeg tror ikke på, at de strengere straffe skaber andet end problemer. Der er nemlig ikke fulgt finansiering med, så der kan laves en resocialiserende indsats i de overfyldte fængsler. Derfor har jeg to ting, jeg særligt vil arbejde for i Kriminalforsorgen: For det første skal fokus tilbage på resocialisering. Der ska l være værksteder, de indsatte kan bruge og personale nok, og brugen af strafcelle skal mindskes. For det andet skal der være et forbud mod alenevagter, så der altid er to fængselsbetjente på arbejde. For at det kan lade sig gøre, skal vi sikre rekruttering, og det tror jeg, vi kan gøre ved at give løn under uddannelse og sikre ordentlige arbejdsforhold. 

NASER KHADER, DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI
I de kommende år vil jeg især arbejde for at styrke sikkerheden og trygheden for vores ansatte i fængslerne. Det er en af vores vigtigste samfundsopgaver, som vores ansatte hver dag løfter, og det skal de kunne gøre sikkert. Dertil vil jeg de kommende år arbejde for, at de kriminelle udlændinge i højere grad afsoner domme i deres hjemland.

JEPPE BRUUS, SOCIALDEMOKRATIET
Det er åbenlyst for alle, at mange ansatte i Kriminalforsorgen er under pres. Derfor skal vi forbedre arbejdsvilkårene, blandt andet for vores fængselsbetjente. Manglen på fængselsbetjente betyder, at det bliver hårdere for dem, der er tilbage. Det er helt afgørende, at vi sørger for at fastholde de fængselsbetjente, der er, og at de ikke drukner i overarbejde. Her er rekruttering en væsentlig del af løsningen. Men samtidig hviler der også et politisk ansvar i forhold til at kigge på arbejdsforholdene og særligt sikkerheden for de ansatte i Kriminalforsorgen. Vi skal sikre, at man trygt kan gå på arbejde. En anden meget væsentlig opgave er forebyggelse og resocialisering. Det er et område, som jeg mener har fået for lidt politisk opmærksomhed. Forebyggelse og resocialisering er afgørende redskaber i kampen for at undgå kriminalitet og dermed skabe færre ofre for kriminalitet, og også et område som kan være med til at forbedre vilkårene for vores ansatte i fængslerne. Endelig skal vi løbende se på vores uddannelser. Jeg glæder mig over den store søgning til uddannelsen i Hedensted.

PETER SKAARUP, DANSK FOLKEPARTI
Det, fængselsfunktionærerne har mere brug for end noget andet, er nye kollegaer. Vi er ganske enkelt fra politisk hold nødt til at prioritere nye kollegaer til Kriminalforsorgen. Vi oplever nye og grove kriminalitetsformer i Danmark, hvorfor også presset på fængslerne er stigende. Det er derfor nødvendigt, at vi lytter til Fængselsforbundets tillidsfolk og får en realistisk ønskeliste over, hvor mange nye kollegaer, der er brug for. Så vil jeg gerne bære den videre til den socialdemokratiske regering.

KRISTIAN HEGAARD, RADIKALE VENSTRE
Vi skal i højere grad lytte til, hvad der virker for, at indsatte ikke falder tilbage i kriminalitet. Der skal mindre symbolpolitik til, der bare er for at få politikere til at fremstå handlekraftige. Fængselsbetjente skal ikke afskærmes fra de indsatte. De skal have mere tid til at udføre en resocialiserende indsats. I retorikken om flere politibetjente har man glemt fængselsbetjentene og de forhold, der gælder i fængslerne. Der er fokuseret for meget på, at der skal være dårlige forhold i fængslerne, så straffen fremstår ekstra slem. Man glemmer, at dårlige forhold også giver dårlige arbejdsforhold og resocialiseringsvilkår, som fører til personalemangel. Der skal fokus på mere sund fornuft og færre, der begår fremtidig kriminalitet. Derudover har jeg spurgt ministeren ind til, hvorfor man har nedlagt efteruddannelsen i konflikthåndtering.

KARINA LORENTZEN DEHNHARDT, SOCIALISTISK FOLKEPARTI
For mig er det afgørende, at vi har en kriminalforsorg, som bygger mennesker op, når vi straffer. Derfor skal arbejdet med de indsatte styrkes ved at uddanne dem, tilbyde misbrugsbehandling, mentorer og udredning samt behandling for psykiske lidelser. Samtidig er de resocialiserende opgaver både vigtige for den dynamiske – og dermed de ansattes – sikkerhed, men også for både rekruttering af nye ansatte og fastholdelse af nuværende ansatte. Det kræver, at der er hænder nok. Derfor ska l vi have løst rekrutteringskrisen i Kriminalforsorgen. Vi skal skabe luft til de bløde arbejdsopgaver igen, fordi det er med til at give meningsfyldt indhold i faget. Mange drømmer jo om at blive fængselsbetjent, fordi de vil arbejde med mennesker og gøre en forskel. Samtidig er jeg åben overfor, at vi i en forsøgsperiode suspenderer kravet om SU under uddannelse, så vi kan rekruttere bredere, og endelig ska l vi sætte gang i at bruge den ressource, som pensionerede betjente kan udgøre.