Fængslerne pålægges at opsige aftaler med tillidsrepræsentanter

Fængslerne pålægges at opsige aftaler med
tillidsrepræsentanter

På møde i Det Centrale Samarbejdsudvalg den 30. september 2008
blev de faglige organisationer orienteret om at Direktoratet, efter
drøftelse med Personalestyrelsen, vil pålægge fængslerne at opsige
aftaler med tillidsrepræsentanter og at Direktoratet endvidere vil
kræve at der foretages nye valg til alle tillidshverv, at
anmeldelsesproceduren ændres og at tillidsrepræsentant-strukturen
tilpasses Personalestyrelsens fortolkning af reglerne.

Som det vil være de fleste medlemmer bekendt, så er aftalerne om
tillidsrepræsentanter indenfor arresthusområdet, lederområdet og på
forbundskontoret tidligere i år opsagt og udløbet, uden at det har
været muligt at få en genforhandling af disse med Direktoratet.

Såfremt Personalestyrelsens udlægning af gældende aftaler skal
tages til efterretning, så bliver der tale om særdeles omfattende
omstruktureringer af Dansk Fængselsforbunds og lokalafdelingernes
struktur.

Forbundsledelsen har indkaldt Hovedbestyrelsen til et
ekstraordinært møde den 8. oktober 2008, hvor vi vil drøfte sagen
og hvordan vi sikrer os at vi fremover ikke bliver bragt i en
situation, hvor legitimiteten i vores struktur kan debatteres. Vi
vil endvidere tage kontakt til vores centralorganisation OAO, for
at de kan være os behjælpelige med fortolkninger af de centrale
aftaler.

Vi er naturligvis meget kede af at være bragt i en situation
hvor organisationens struktur skal ændres, under vilkår, som vi
ikke finder rimelige.

Vi kan kun håbe på, at de mange tilkendegivelser Direktoratets
ledelse er kommet med om værdien af samarbejde og dialog med
medarbejdernes valgte repræsentanter ikke kun er retorik, men også
vil afspejle sig i konkret handling – det får vi i alt fald testet
nu.

Dansk Fængselsforbund vil naturligvis orientere om sagens
udvikling via hjemmeside, fagbladet og de lokale
tillidsrepræsentanter.

 

Kim Østerbye
Forbundsformand