Forbundets organisation

Fængselsforbundet er bygget op efter fem formelle fem organer: Kongressen, hovedbestyrelsen, forbundsledelsen, forretningsudvalget og syv afdelinger.


KONGRESSEN: Fængselsforbundets øverste myndighed er kongressen med ca. 85 delegerede. Kongressen holder ordinært møde hvert fjerde år.

HOVEDBESTYRELSEN: Fængselsforbundets hovedbestyrelse – med 36 medlemmer – sætter den strategiske retning for forbundets arbejde.

FORBUNDSLEDELSEN: Forbundets forbundsledelse består af formandsformanden og fem forbundssekretærer, og tager sig af den daglige ledelse af forbundet.

FORRETNINGSUDVALGET: Fængselsforbundets forretningsudvalg – med ti medlemmer – holder løbende møder, og koordinerer det løbende arbejde mellem afdelingerne og forbundskontoret.

AFDELINGER: Fængselsforbundets afdelinger består af de fire områdeafdelinger for Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark og Midt- og Nordjylland. Herudover er der en lederafdeling, en afdeling for Grønland og en afdeling for Fiskeridirektoratets tjenestemænd. Afdelingerne tager sig af sagsbehandlingen i de fleste medlemssager og forhandlinger på områdeniveau.

Unavngivet

Fængselsforbundets nuværende organisation blev etableret i 2015. Baggrunden for reorganiseringen var Kriminalforsorgens nye struktur, hvor ansvar, opgaver og kompetencer blev samlet i fire områder.

Fængselsforbundets kongres besluttede derfor at reorganisere forbundet, så organisationen kom i tråd med Kriminalforsorgens struktur. Både når det gælder samarbejdsudvalg og andre påvirkningskanaler. Argumentet er, at områderne er arbejdsgiverens nye magtcentre. Derfor er forbundet nødt til at være magtfuldt repræsenteret samme sted for at sikre medlemmerne størst mulige indflydelse.

Samtidig skal den nye struktur etablere et ensartet serviceniveau, som sikrer høj kvalitet i sagsbehandlingen for alle medlemmer. Det indebærer, at alle medlemmer skal kunne forvente det samme niveau af støtte og kvalitet i sagsbehandlingen. Det gælder for eksempel de mange sygesager, disciplinærsager, arbejdsskadesager og afskedigelser, som forbundet håndterer lokalt og på forbundskontoret.